Festival Rules & Regulations

1) Entries into Best Irish Student of Film & Media Studies AND Best Young Filmmaker (U19) categories should not exceed a time limit of 10 minutes including ALL titles and credits.   Entries into Best in Cork, Drama, Documentary, Comedy, Animation, Art House & Irish Language categories should not exceed 18 minutes in duration including ALL titles and credits.

1) Níor chóir go mbeadh scannán an ‘Mac Léinn Éireannach is Fearr i Staidéar Scannán & Meán’ agus an ‘Scannánóir Óg is Fearr (U19)’, níos faide ná 10 nóiméad, le GACH teideal agus gach aitheantas san áireamh. Níor chóir go mbeadh iontrálacha i gcatagóirí eile níos faide ná 18 nóiméad, le GACH teideal agus gach aitheantas san áireamh.

2) Only films completed on or after 1st January 2022 are eligible for entry into the 2024 Festival competitions.  Films in the Irish Language Category can be completed on or after 1st January 2021 to be eligible.

2) Ní glacfar le haon scannán a déanadh roimh an 1ú Eanair 2022 i bhFéile 2024.  Is féidir scannáin sa Chatagóir Ghaeilge a chomhlánú an 1 Eanáir 2021 nó ina dhiaidh sin le bheith incháilithe.

3) Films previously entered into and screened at our festival are not eligible for re-entry in subsequent years.

3) Ní glacfar le haon scannáin a cuireadh isteach agus bhí ar thaispéantas sa bhFéile cheana féin arís.

4) If the film is not in English, then it must have hard coded English subtitles.

4) Muna bhfuil an scannán i mBéarla, caithfidh fotheidil códaithe crua i mBéarla a bheith leis.

5) FFF reserve the right to refuse to screen any submission deemed by the Festival to be inappropriate. Should you wish to question FFF about their decision, you can contact us by email on info@fastnetfilmfestival.com.

5) Tá sé de chead ag FFF a dhiúltú chun iarratais a thaispeáint más an rud é go gceapann siad go bhfuil sé mí-oiriúnach. Más mian leat an cinneadh seo a cheistiú, is féidir dul i dteagmháil leo ar an ríomhphost seo – info@fastnetfilmfestival.com.

6) All submissions are screened and evaluated by the FFF Preview and Selection Committees, appointed by the festival steering committee. Their reports are final and confidential. Due to the amount of films we receive only the top scoring films will go through into the competition. FFF reserves the right to not award a prize if the Judges deem the films entered into a specific category do not meet the required standard. These films will be screened in our Distributed Cinemas and in our main venues. PLEASE NOTE: No fees will be paid to screen these films. Submitters will be advised via email and the list will also be announced on our website and on our Facebook page in the second week of May. The short list in each category, to be announced late on Friday 24th May 2024, will be chosen by the Category Judges and will be posted on our website, on our Facebook page and in the Box Office window. The winning films in each category will then be chosen from this short list and announced at our prize giving ceremony on the evening of Saturday 25th May 2024. The shortlisted & winning films will then be shown on Sunday (26th) at various venues.

6) Déanann Coistí Réamhamhairc agus Roghnúcháin an FFF, atá ceaptha ag coiste stiúrtha na féile, gach iarratas a mheas. Tá a dtuarascálacha críochnúil agus rúnda. De bharr líon na scannáin a fhaightear, ní bheidh ach na scannáin is fearr á chur isteach sa chomórtas. Forchoimeádann FFF an ceart gan duais a dhámhachtain má mheasann na Breithiúna nach gcomhlíonann na scannáin a chuirtear isteach i gcatagóir ar leith an caighdeán riachtanach. Beidh na scannáin seo á thaispeáint inár bPictiúrlanna Dáilte agus inár bpríomhionaid. TABHAIR FAOI DEARA: Ní íocfar aon táillí chun na scannáin seo a chuir ar scáileáin. Cuirfear in iúl d’iarratasóirí trí ríomhphost agus fógrófar an liosta ar ár suíomh gréasáin agus ar ár leathanach Facebook sa dara sheachtain de Bhealtaine. Roghnóidh na Moltóirí Catagóire an gearrliosta i ngach catagóir. Fógrófar an liosta go déanach Dé hAoine 24 Bealtaine 2024, agus cuirfear ar an suíomh gréasáin é, ar ár leathanach Facebook agus i bhfuinneog na hOifige Bosca. Roghnófar na scannáin bhuaiteacha i ngach catagóir ón ngearrliosta seo ansin agus fógrófar iad ag ár searmanas bronnta duaiseanna tráthnóna Dé Sathairn 25 Bealtaine 2024. Taispeánfar na scannáin ar an ngearrliosta & na buaiteoirí ansin Dé Domhnaigh (26ú) ag ionaid éagsúla.

7) In the event of a film being withdrawn, FFF will not be liable to refund the fee or return the materials entered.

7) Sa chás go dtarraingítear siar scannán, ní bheidh an FFF faoi dhliteanas an táille a aisíoc nó na hábhair a iontráladh a sheoladh ar ais.

8) FFF will determine the date and time when submissions will be screened. FFF cannot be held accountable for changes to the schedule after the festival line-up is announced.

8) Is ag FFF a bheidh an cinneadh maidir leis an dáta agus an t-am a ndéanfar an t-iarratas a chur ar scáileán. Ní féidir FFF a bheith freagrach as athruithe ar an sceideal tar éis liosta an fheile a fhógairt.

9) Participation in FFF grants us the authorisation to show the entered film on our FFF secure Intranet network. Viewing is only possible within the village of Schull itself.

9) Tugann rannpháirtíocht sa FFF cead dúinn an scannán a thaispeáint ar ár FFF líonra Inlíon sábháilte. Ní féidir breathnú air seo ach amháin i sráidbhaile Scoil Mhuire féin.

10) A fee is required upon submission. For payment structures, see elsewhere on FilmFreeway site. Please ensure your film is ready to send to us at the time of entry.

10) Tá táille ag teastáil nuair a chuirtear isteach iarratas. Féach ar shuíomh FilmFreeway le haghaidh an struchtúr íocaíochta. Cinntigh le do thoil go bhfuil do scannán réidh le cur chugainn ag am na h-iontrála.

11) One entry fee per category. The same film can be entered into one or more categories, but each category requires an entry fee.

11) Tá táille iontrála amháin in aghaidh an chatagóir. Is féidir an scannán céanna a chur isteach i gceann amháin nó níos mó de na catagóirí, ach tá táille iontrála ag teastáil i ngach catagóir.

12) Exclusively the participant shall pay all fees in relation to the uploading or transportation of submissions from their place of origin to the address of FFF. The Festival will not be responsible for the cost of receiving any additional materials i.e. DVDs, posters, photos, etc.

12) Íocfaidh an rannpháirtí amháin na táillí go léir a bhaineann leis an t-iarratas a uaslódáil nó a iompar óna n-áit féin go dtí seoladh an FFF. Ní bheidh an Fhéile freagrach as costas aon ábhar breise a fháil.i. DVDanna, póstaeir, grianghraif, srl.

13) If music or additional film material used in your film is not original, then permission from source must be obtained. The responsibility for this rests entirely with the filmmaker. Failure to obtain clearance could result in your film being withdrawn from the Festival. In this event, FFF will not be liable to refund the fee or return the materials entered.

13) Má tá ceol nó ábhar scannáin breise á n-úsáid i do scannán, nach leat féin iad (i.e. ní cinn úrnua iad), ní mór cead a fháil ón bpríomhfoinse. Baineann an freagracht seo leis an scannánóir amháin. Má theipeann ort cead a fháil, d’fhéadfadh go dtarraingeofaí siar ar do scannán ón bhFéile. Sa chás seo, ní bheidh ar FFF an táille a aisíoc nó na hábhair a iontráladh a sheoladh ar ais.

14) The submission of a film to FFF will be considered to be an acknowledgement of the festival rules.

14) Glacfar leis go nglacann gach iontráil le rialacha an Féile.

15) In order to enter the ‘Best in Cork’ category, please indicate on your submission entry if the film was written, shot or produced in Co. Cork. Only entries received into this category will be judged as an entry from Cork.

15) Chun cur isteach ar an gcatagóir ‘Is Fearr i gCorcaigh’, cuir ar an eolas sinn, dá mo rud é go raibh an scannán scríofa, taifeadadh, nó curtha le chéile  i gContae Chorcaí. Ní mheasfar ach iontrálacha a fhaightear sa chatagóir seo mar iontráil ó Chorcaigh.

16) Entrants submitting into the The Tom Clancy Jnr Award for Best Irish Student of Film & Media Studies category have to upload a copy of their student ID in order to qualify, along with proof that they are enrolled in a Media & Film Studies Course.  Open to Irish Students ONLY.

16) Caithfidh iontrálaithe atá ag cur isteach ar chatagóir The Tom Clancy Award for Irish Student of Film & Media Studies cóip dá n-aitheantas mic léinn a uaslódáil chun cáiliú, chomh maith le cruthúnas go bhfuil siad cláraithe i gCúrsa Staidéar Meán agus Scannán. Tá an comórtas oscailte do Dhaltaí Éireannacha AMHÁIN.

17) Entrants should UPLOAD their film to Filmfreeway on the day that the entry form is completed. Please include your press kit including still photos. Please write a 20 word (ONLY) synopsis for use in our festival programme – should your film be selected. WE WOULD LIKE TO ENSURE THAT THE JUDGES VIEW YOUR FILM IN THE HIGHEST QUALITY POSSIBLE SO WILL ONLY ACCEPT FINAL CUTS.  PLEASE SURE THAT YOUR FILM IS READY AT THE TIME OF ENTRY.

17) Ba chóir d’iontrálaithe a scannán a uaslódáil do Filmfreeway ar an lá ar a líontar  an fhoirm iontrála. Cuir leis do threalamh preasa, lena n-áirítear grianghraif bhuana. Scríobh achoimre 20 focal (AMHÁIN) le húsáid i gclár ár bhféile – má roghnaítear do scannán. Ba mhaith linn A CHINNTIÚ  GO BHFEICEANN NA MOLTÓIRÍ DO SCANNÁN IN ARDCHAIGHDEÁN. MAR SIN NÍ GHLACFAR ACH LE LEAGAN DEIRIDH AMHÁIN. MÁS É DO THOIL É DÉAN CINNTE GO BHFUIL DO SCANNÁN RÉIDH AG AMA IONTRÁLA.

18) FFF will contact you (fsfftechnical@gmail.com) if there are any problems with your film. Once downloaded by us, your film will be loaded onto our festival server.

18) Déanfaidh an FFF teagmháil leat (fsfftechnical@gmail.com) má bhíonn aon fhadhb leis an scannán. Tar éis dúinn a íoslódáil, seolfar do scannán ar friothálaí na féile.

19)  Please do not send DVD’s or copies of your film direct to us unless requested to do so.  At time of submission we will only accept your entry if your film is upload to FilmFreeway.

19) Ná seol DVDanna nó cóipeanna de do scannán díreach chugainn muna n-iarrtar ort é sin a dhéanamh. Ní ghlacfar le d’ iarratas muna bhfuil do scannán uaslódálta chuig FilmFreeway.

20) FFF will attempt to resolve any technical matter related to submission. For more information and queries contact fsfftechnical@gmail.com.  Only use this email when querying the technical aspects of your submission.

20) Déanfaidh an FFF iarracht aon ábhar teicniúil a bhaineann le do iarratas a réiteach. Le haghaidh tuilleadh eolais agus ceisteanna déan teagmháil le fsfftechnical@gmail.com. Ná bain úsáid as an ríomhphost seo ach amháin nuair atá na gnéithe teicniúla a bhaineann le d’iarratas á bhfiosrú agat.

21) Once we have received your Film, Photo(s), Fee and Form you will receive an email confirming your entry is ‘In Consideration’.  Please note that unless we receive ALL these items your entry is NOT confirmed.

21) Nuair a bheidh do Scannán, Grianghraf (anna), Táille agus Foirm faighte againn, gheobhaidh tú ríomhphost ag deimhniú go bhfuil d’ iontráil “ I gComaoin “. Tabhair faoi deara le do thoil, muna bhfaighimid GACH mír Nach bhfuil do iontráil deimhnithe.

22) All non technical queries relating to your submission should be sent to helen@fastnetfilmfestival.com, all Technical queries should be sent to fsfftechnical@gmail.com.

22) Ba cheart gach ceist neamhtheicniúil a bhaineann le d’iarratas a sheoladh chuig ba chóir gach ceist theicniúil a sheoladh chuig fsfftechnical@gmail.com.

23) Fastnet Short Film Festival Limited is a not-for-profit company and we rely on grant-aid funding to cover prize monies.  Due to the timing of grant payouts, prize monies cannot be paid until all our funds have been received from these sources. This is usually by the month of September following the festival.  Prize winners will then be contacted for bank account transfer details and the monies paid as soon as possible afterwards.

23) Is eagraíocht neamhbhrabúis é Féile Scannán Gearr Fastnet agus táimid ag brath ar mhaoiniú cúnaimh deontais chun airgead duaise a chlúdach. Mar gheall ar tráthúlacht na n-íocaíochtaí deontais, ní féidir duaiseanna a íoc amach go dtí go bhfaightear ár ndeontais. De ghnáth tarlaíonn sé seo faoi mhí Mheán Fómhair i ndiaidh na féile. Rachfar i dteagmháil ansin le buaiteoirí na nduaiseanna le haghaidh sonraí cuntais bhainc agus beidh an  t-airgead aistrithe chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.

24)  Please note that we only accept completed short films and NOT scripts.

24) Tabhair faoi deara nach nglacaimid ach amháin le gearrscannáin chomhlánaithe agus NACH nglacaimid le scripteanna.

25)  All Irish Entries ONLY:  In Association with RTÉ Culture, we are delighted to showcase the best Irish Shorts of 2024, featuring them on The Short Film Channel, created in association with RTÉ Player.  This will be an ongoing honour offered to all of our Irish Shortlisted films in future.

25) Gach Iontráil Éireannach AMHÁIN: I gcomhar le Cultúr RTÉ, tá áthas orainn na scannáin gairid is fearr do 2024 a shárthaispeáint, agus iad a chuir ar an gCainéal do scannáin gairid, bunaithe i gcomhar le RTÉ Player. Beidh sé seo mar onóir leanúnach a bheidh á thairiscint do gach scannáin ar an ngearrliosta Éireannach amach anseo.

26). Please note that if your film is selected and screened, filmmakers attend at their own discretion. Fastnet Film Festival is not liable to pay for nor make any financial contribution towards travel or accommodation expenses if a filmmaker decides to attend. In addition, due to the number of screenings, directors are not required to introduce their films or participate in Q&A’s, unless specifically requested to do so.

26). Tabhair faoi deara, má roghnaítear agus má chuirtear ar scaileán do scannán, go dtagann scannánóirí dá stuaim féin. Ní bheidh Féile Scannán Fastnet faoi dhliteanas íoc as costais taistil ná lóistín má dhéanann scannánóirí freastal air. Ina theannta sin, mar gheall ar líon na dtaispeántas, níl gá do stiúrthóirí a gcuid scannán a chur i látháir ná páirt a ghlacadh i gceisteanna agus freagraí, mura n-iarrtar orthu é sin a dhéanamh.

DATES for Submission ENTRY

Option
Dates Available
Cost
Entry for ALL Categories with an 18 min time limit:
1st October 2023 – 30th November 2023
1st December 2023 – 31st December 2023
1st January 2024 – 31st January 2024
€20
€30
€50
Entry for Student & Young Filmmaker Categories
1st October 2023 – 31st January 2024
€20